Adatkezelési Tájékoztató 

Tartalomjegyzék

Az Adatkezelési Tájékoztató kétnyelvű PDF formátumú letöltése.

Hatályos 2023. január 01.

Last Updated: 21. September 2023.

Társaságunk, az EverIT Kft. számára kiemelt jelentőséggel bír a személyes adatok kezelésének jogszerűsége, a személyes adatok védelmének biztosítása. Jelen tájékoztató célja, hogy a vonatkozó adatvédelmi előírásoknak megfelelően, így különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 rendeletében (a továbbiakban GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően tájékoztatást nyújtsunk az általunk végzett adatkezelésekről.

Kérjük, hogy amennyiben a jelen tájékoztatóban foglaltakkal vagy a már megadott személyes adatai kezelésével kapcsolatban további kérdése lenne, forduljon hozzánk mindenkor bizalommal az alábbi elérhetőségeink valamelyikén.

1. Az Adatkezelő

A jelen tájékoztatóban ismertetett adatkezeléseket érintően adatkezelő:

Az EverIT Kft. (székhely: 1137 Budapest, Katona József utca 17. III.em. 2., cégjegyzékszám: 01-09-901986, nyilvántartást vezető cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószám: 14396434-2-41)

(a továbbiakban: „mi”, illetve „társaságunk”)

 

Elérhetőségeink az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben:

postai levelezési cím: 1137 Budapest, Katona József utca 17. III.em. 2.

e-mail cím: info@everit.biz

telefon: +36 20 568 6583

weboldal https://everit.biz/hu/

2. Az adatvédelemmel kapcsolatban néhány alapvető fogalom a tájékoztató megértéséhez

Személyes adat; azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelés; a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő; az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha, az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozó; az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Harmadik fél; az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Érintett; az adatkezelés alanya.

Az érintett hozzájárulása; az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Adatvédelmi incidens; a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

3. Adatkezeléseink

3.1 Szerződéskötés és teljesítés

Jelen pont az üzleti tevékenységünk keretében megkötött szerződésekre vonatkozik, azaz azon szerződésekre, amelyeket megrendelőinkkel vagy alvállalkozóinkkal, együttműködő partnereinkkel, beszállítóinkkal kötünk. A munkaszerződésekre és munkavégzésre irányuló egyéb foglalkoztatotti jogviszonyra jelen pont nem terjed ki.

A jelen pont hatálya alá tartozó szerződéseket érintően személyes adatkezelésre egyrészt akkor kerülhet sor, amennyiben a szerződő partnerünk egyéni vállalkozó, amely szükségképpen együtt jár személyes adatok kezelésével. Ez esetben a szerződést érintő, ahhoz kapcsolódó vagy annak kapcsán partnerünket érintően tudomásunkra jutó valamennyi adat partnerünk személyes adatának minősül.

Amennyiben a szerződő partnerünk cég (jogi személy), személyes adatkezelésre alapvetően a partner képviseletében eljáró, illetve a partner által megjelölt kapcsolattartó személy vonatkozásában kerül sor.

Mi az adatkezelés célja?

Amennyiben szerződő partnerünk egyéni vállalkozó, személyes adatai kezelésének célja a szerződés létrehozatala, nyilvántartása és teljesítése. A szerződés teljesítése keretében az adatkezelés céljai kiterjednek továbbá az esetleges szavatossági és jótállási igények, egyéb jogviták rendezésére is.

Ha a szerződést érintően számlakiállítási kötelezettség áll fenn, és szerződő partnerünk egyéni vállalkozó, abban az esetben személyes adatnak minősülnek a szerződés alapján kiállított számlához kapcsolódó adatok is, amelyek kezelésének célja a jogszabályban meghatározott számviteli kötelezettségeink teljesítése (számla kiállítás, számla megőrzés).

Amennyiben szerződő partnerünk cég, egyéb szervezet, a képviseletében eljáró személy, kapcsolattartó személy személyes adatai kezelésének célja a szerződés zökkenőmentes létrehozatala, teljesítése, megszüntetése.

Mely személyes adatokat kezeljük a fenti célokból?

Egyéni vállalkozó esetén:

 • egyéni vállalkozó neve
 • egyéni vállalkozói nyilvántartásba vételi szám
 • adószám
 • székhely
 • írásbeli szerződés esetén aláírás
 • elérhetőség (telefonszám, e-mail cím)
 • számla adatok (számla sorszáma, kelte, a teljesítés időpontja, fizetési határidő, nettó-bruttó-áfa összege, bank neve, bankszámlaszám, adószám, kedvezmények mértéke és jogcíme stb.)
 • megrendelés/szerződés részletei: termékek, szolgáltatás megnevezése és azonosító adatai, mennyisége, ára, megrendelés időpontja, státusza
 • fizetési adatok (bankszámlaszám, fizetés napja, összege, módja, esetleges tartozások nyilvántartása)
 • bejelentett szavatossági és jótállási igények, az igényről felvett jegyzőkönyv tartalma, az igény teljesítésének módja, időpontja
 • teljesítésigazolás

Kapcsolattartók esetén:

 • név, e-mail cím, telefonszám, cégnév, munkakör

Teljesítésigazolások

 • teljesítés helye, ideje, mennyisége
 • amennyiben az elszámolás szempontjából releváns a tevékenységet végző személy neve
 • igazolást kiállító személyek neve, aláírása

Milyen jogalapon és mennyi ideig kezeljük e személyes adatokat?

Egyéni vállalkozóval történő szerződéskötés esetén a szerződés megkötése és teljesítése érdekében van szükségünk személyazonosító, kapcsolattartási adataikra. Ezen adatok kapcsán az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján a szerződés teljesítése.

A fentiek mellett egyéni vállalkozó szerződő fél esetén egyes személyes adatok kezelésére a következő jogszabályokban foglalt kötelezettség alapján kerül sor (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja):

 • Számla kiállítási vagy megőrzési kötelezettség esetén a számlázási adatokat (számlázási név és cím, számlaadatok) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) alapján kell kezelnünk és a Sztv. 169. §-a alapján a szerződéshez kapcsolódóan kiállított bizonylatokat az abban foglalt adatokkal együtt 8 évig kötelesek vagyunk megőrizni; Számla kiállítási vagy megőrzési kötelezettség esetén a számlázási adatokat (számlázási név és cím, számlaadatok) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) alapján kell kezelnünk és a Sztv. 169. §-a alapján a szerződéshez kapcsolódóan kiállított bizonylatokat az abban foglalt adatokkal együtt 8 évig kötelesek vagyunk megőrizni;;
 • Amennyiben megbízónk, megrendelőnk áfa alany, a számlán az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 169. § d) pontjának dc) alpontja alapján kötelesek vagyunk feltüntetni a vásárló, szolgáltatást igénybe vevő adószámát. Az adószám megőrzési ideje a számla megőrzési idejéhez igazodik.

A kapcsolattartói adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján a szerződés zökkenőmentes teljesítéséhez fűződő jogos érdekünkből,a szerződés teljesítése és az azzal kapcsolatos igények elévülési ideje alatt kezeljük.

Tekintettel arra, hogy a szerződések és a hozzá kapcsolódó számviteli dokumentumok, valamint a szükséges kapcsolattartási adatok a szerződés fennállása és zökkenőmentes teljesítése során egy logikai egységet képeznek, ezért a megőrzésük tekintetébe is osztják egymás jogi sorsát. A megőrzési időtartam 8 év, amelyet annak az évnek az utolsó napjától számolunk, amelyben az adott szerződés megszünt.

3.2 Hírlevél, üzleti ajánlatok

Weboldalunkon lehetőség van a Társasággal és az alkalmazásunkkal kapcsolatos hírlevélre való önkéntes feliratkozásra.

Amennyiben weboldalunkon vagy az Atlassian Marketplace felületen az érdeklődő bármelyik appunkon letölt egy próbaverziót vagy elindít egy vásárlást, úgy a letöltéssel egyidőben elfogadja az adatkezelési tájékoztatónkat, valamint automatikusan feliratkozik az appal kapcsolatos marketing anyagok fogadására.

Mi az adatkezelés célja?

Társaságunk célja, hogy időről időre értesítse partnereit a Társaságunk tevékenységéről, üzleti ajánlataikról, a Társaságra vonatkozó hírekről. A híreink, ajánlataink iránt érdeklődőknek lehetőségük van ezért az ilyen típusú üzenetek fogadására regisztrálni. Az ehhez szükséges személyes adatok kezelésének a célja a hírlevelek, ajánlatok közlésének biztosítása.

Mely személyes adatokat kezeljük a fenti célokból?

kötelezően megadandó adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, licenc információk

opcionális: telefonszám, cégnév, beosztás

Amennyiben a kötelezően megadandó adatok közül valamely adatot nem ad meg, úgy hírlevél feliratkozását nem tudjuk befogadni.

Milyen jogalapon kezeljük e személyes adatokat?

Amennyiben a hírlevélre való önkéntes önkéntes feliratkozás a weboldalunkon található űrlap kitöltésével történik, az érintett önkéntes, jelen tájékoztatáson alapulóhozzájárulása (GDPR 6. cikk. (1) bek. a) pont).Hozzájárulás hiányában a feliratkozást nem tudjuk fogadni, és így hírleveleinket sem tudjuk megküldeni az érintett részére.

Amennyiben a hírlevél feliratkozás automatikus, az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja szerinti jogos érdekünk.Ezekben az esetekben a felhasználó a weboldalunkon vagy az Atlassian Marketplace felületen letöltötte valamely appunkat, egy próbaverziót elindított vagy vásárolt tőlünk. Ezekben az esetekben jogos érdekünk, hogy eladásaink növelése érdekében újabb termékajánlatokkal keressük meg az érintettet.

Mennyi ideig kezeljük a személyes adatait?

Weboldalunkon történt önkéntes feliratkozásra vonatkozóan a hírlevélről, a kapott e-mailben bármikor lehetőség van a leiratkozásra.

Amennyiben az Atlassian Marketplace felületen történt feliratkozás a hírleveleinkre, lehetőség van minden alkalommal, amikor kap egy értesítő levelet a MailChimp-től, leiratkozásra. A hírlevélre feliratkozottak adatait 1 éves inaktív időszak letelte után töröljük.

A hírlevél feliratkozással kapcsolatosan kezelt személyes adatait továbbá bármikor töröljük adatbázisunkból, ha

 • Ön ezt kéri vagy
 • az adatkezelési hozzájárulását visszavonja vagy
 • a hírlevélről leiratkozik.

A hírlevelünkről bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül leiratkozhat:

 • a hírlevelek láblécében elhelyezett „Leiratkozás” hivatkozásra kattintva;
 • a info@everit.biz címre küldött e-mailes nyilatkozat útján;
 • postai úton az EverIT Kft. részére a 1137 Budapest, Katona József utca 17. III.em. 2., címre küldött levélben.

3.3 Terméktámogatás

A Felhasználóink részére terméktámogatási szolgáltatásokat is nyújtunk.

3.3.1 JIRA alapú megkeresés valamint e-mail útján érkező megkeresés esetén

A felhasználóinktól érkező megkeresésekhez külső szolgáltató rendszerét, a JIRA Service Management (a továbbiakban: “JIRA”) elnevezésű alkalmazást használjuk. A tanácsadással, licence értékesítéssel, képzésekkel kapcsolatos megkeresések esetén a JIRA Cloud alkalmazást használjuk, azaz az alkalmazás az Atlassian által üzemeltetett SaaS szolgáltatáson keresztül valósul meg. Az érdeklődők/ bejelentők adataihoz kizárólag az EverIT Kft. arra jogosult kollégái férnek hozzá, harmadik személy részére nem kerülnek továbbításra.

Mely személyes adatokat kezeljük a fenti célból?

név, e-mail cím, licenc adatok, képernyő felvételek, hiba reprodákálásához szükséges adatok, bejelentő által megadott további személyes adatok (ideértve különösen a bejelentő aláírását, telefonszámát vagy más érintett személy elérhetőségeit és annak az ügynek a körülményeit, amivel a bejelentő hozzánk fordult).

3.3.2 A weboldalon keresztüli megkeresés esetén

Az Atlassian vagy monday.com tanácsadással, bevezetéssel vagy egyedi szoftverfejlesztéssel kapcsolatos megkeresések esetén egy külső, felhőalapú szolgáltató rendszerét, a monday.com-ot használjuk (https://monday.com/l/privacy/privacy-policy/).

Az adatok továbbítása e-mail formájában történik a Társaságunk e-mail címére: info@everit.biz, a tárolás a monday.com rendszerében történik.

Mi az adatkezelés célja?

Amennyiben Ön valamely kérdésével, panaszával hozzánk fordul (kapcsolatfelvétel), az Ön által küldött üzenetben, e-mailben megadott személyes adatait az Önnel való kapcsolattartás, megkeresése, megválaszolása érdekében kezeljük.

Jelen pont alá tartozik a tájékozódás jellegű megkeresés. Amennyiben a levelezés szerződés előkészítéséhez vagy egy már folyamatban lévő vagy teljesített szerződéshez kapcsolódik, akkor arra a kapcsolattartásra az adott típusú adatkezelés részletei vonatkoznak.

Mely személyes adatokat kezeljük a fenti célból?

név, e-mail cím, telefonszám, érdeklődő által megadott további személyes adatok (ideértve különösen az érdeklődő vagy más érintett személy elérhetőségeit és annak az ügynek a körülményeit, amivel az érdeklődő hozzánk fordult)

Milyen jogalapon kezeljük e személyes adatait?

Az érintettek jelen pont szerint kezelt személyes adatait a GDPR 6. cikk. (1) bek. f) pontja alapján az érintett megkeresésének rögzítéséhez és megválaszolásához, abból eredő igények rendezéséhez fűződő jogos érdekünkből kezeljük.

Mennyi ideig kezeljük a személyes adatait?

A megkeresésekkel kapcsolatban kezelt személyes adatokat (ideértve az e-maileket) az adatkezelés céljának megszűnését követően töröljük. Így, amennyiben az e-mailre és az arra adott válaszra várhatóan további ügyintézés, igényérvényesítés érdekében nincs szükség, akkor a törlés haladéktalanul megtörténik, egyéb esetben a megkeresés és a válasz törlésére azt követően kerül sor, hogy azokra e célokból nincs szükség.

3.3.3 Saját fejlesztésű termékkel kapcsolatos megkeresés esetén

Az Atlassian termékeihez a társaság által fejlesztett kiegészítőkben (app-okban) bizonyos esetekben a termékek végfelhasználóitól személyes adatokat kérünk be kapcsolatfelvétel céljából. Az adatok megadása minden esetben opcionális és önkéntes.

Mi az adatkezelés célja?

Az adatkezelés célja, hogy a felhasználókkal fel tudjuk venni a kapcsolatot a termék használatával kapcsolatban felmerülő kérdések egyeztetésére lehetőséget biztosító interjúhoz. Az interjú során felmérjük a felhasználói igényeket, a felhasználói visszajelzések segítenek a szolgáltatásaink, termékeink fejlesztésében, minőségének biztosításában.

Az interjú során az app használatával kapcsolatban kérdéseket teszünk fel a felhasználónak, ami alapján felmérjük a használat módját és eseteit, továbbá ez alapján meghatározzuk a további fejlesztési igényeket és irányokat.

Mely személyes adatokat kezeljük a fenti célból?

Az alábbi adatokat kérjük be és tároljuk:

 • név
 • e-mail
 • beosztás

Mennyi ideig kezeljük a személyes adatait?

Az adatokat legkésőbb 1 (egy) évig tároljuk, majd töröljük aktív rendszereinkből.

Az adatok fizikai tárolásának helye:

3.3.4. Saját fejlesztésű termékkel kapcsolatos adatkezelés

A Heap Analytics, Inc. szolgáltatás segítségével elemezzük az alkalmazásunkban a felhasználói viselkedést. Az alkalmazás segítségével összesíteni és elemezni tudjuk, hogy a termékünkkel kapcsolatban melyik tartalomra kattintanak az érdeklődők vagy melyik böngészőt használják.

Mi az adatkezelés célja?

Az adatok gyűjtésével az a célunk, hogy a felhasználóinknak javítani tudjuk az alkalmazás élményét továbbá, hogy segítsük a fejlesztő kollégáknak a termékkel kapcsolatos tervezési és fejlesztési döntéseit.

Mely személyes adatokat kezeljük a fenti célból?

A Heap használatával nem kezelünk személyes adatokat, teljesen anonim.

 • 3.4. Álláshirdetésekkel, állásra történő jelentkezéssel, kiválasztással kapcsolatos adatkezelés

  Mi az adatkezelés célja?

  Az adatkezelés célja Társaságunk humánerőforrás gazdálkodása, a potenciális jelöltek nyitott pozíciókkal kapcsolatos részletes tájékoztatása, a megüresedett pozíciók lehető legjobb jelöltekkel történő betöltése, illetve a jelölttel történő kapcsolattartás.

  Mely személyes adatokat kezeljük a fenti célból?

  A jelentkező által a regisztráció során megadott, illetve feltöltött önéletrajzában, dokumentumaiban feltüntetett személyes adatok, pl. a személy azonosítására szolgáló adatok (név, lakóhely, születési dátum), valamint a képzettségével, végzettségével, szakmai tapasztalataival, továbbá képességeivel és készségeivel kapcsolatos adatok. A konkrét állás pályázati kiírásban kért adatokon és információkon felüli adatok és információk megadása az Érintett szabad döntésén múlik.

  Milyen jogalapon kezeljük e személyes adatokat?

  A személyes adatok kezelése a jelentkező önkéntes hozzájárulásán alapul. A hozzájárulás alapján történő adatkezelést a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja teszi lehetővé.

  Mennyi ideig kezeljük a személyes adatait?

  Nyitott pozícióra történő jelentkezés esetén a kiválasztási folyamat lezárását követő 3 hónapig kezeljük a jelentkezők személyes adatait.

  Ha a jelentkező nem egy konkrét meghirdetett állásra jelentkezik, hanem csak érdeklődik, hogy van-e számára megfelelő nyitott pozíciónk, abban az esetben igyekszünk mielőbb választ adni a jelöltnek, de legkésőbb egy hónapon belül. Ha a jelölt számára nincs megfelelő ajánlatunk és a személyes adatai további kezeléséhez nem járul hozzá, töröljük a személyes adatait.

  Amennyiben pedig a jelentkezők hozzájárulnak, akkor önéletrajzukat és a pályázati anyagukat 2 éves időtartam során is kezeljük annak érdekében, hogy jövőbeli nyitott pozíció esetén értesíthessük az adott jelöltet.

3.5. Közösségi média 

Társaságunk céges profillal rendelkezik különböző közösségi média felületeken:

A közösségi média felületek működési alapelveiről, az ott elérhető funkciókról alapvetően az adott közösségi média felületet üzemeltető dönt. Társaságunk, mint felhasználó azonban lehetőséget kap arra, hogy az egyes funkciókat (korlátozottan) testreszabja, ezáltal az adatkezelésben mind társaságunk, mind az adott közösségi felület részt vesz. Ebből következően a közösségi médiát üzemeltető cég / szervezet és társaságunk a felületen történő adatkezelés vonatkozásában közös adatkezelőnek minősülnek. A közösségi média felületet üzemeltető cég döntéseire azonban nincs ráhatásunk, és a saját adatkezelési tájékoztatójukban foglaltakon túl mi sem rendelkezünk információval az adatkezelési tevékenységükről, ezért ebben a körben felelősségünket kizárjuk.

A közösségi média felületek igénybevétele előtt kérjük, hogy ismerjék meg az adott közösségi oldal saját adatkezelési tájékoztatóját is annak érdekében, hogy Önök, mint felhasználók is élni tudjanak a közösségi média felület által biztosított adatvédelmi beállítások személyre szabásával.

A közösségi média oldalaink üzemeltetése társaságunk jogos érdeke. Jogos érdekünk fűződik ugyanis ahhoz, hogy, társaságunkat e felületeken is népszerűsítsük, elérhetőek legyünk, és a szolgáltatásaink, álláslehetőségeink iránt érdeklődök e felületeken keresztül is kapcsolatba tudjanak lépni velünk, információhoz jussanak.

A közösségi felületeken az oldalainkhoz csatlakozott felhasználókról az oldal szabályai, és a felhasználó beállításai szerinti személyes adatokat ismerhetjük meg, úgy, mint profilkép, név, stb. A felhasználónak lehetősége van továbbá a bejegyzéseinket minősíteni (lájkolni), értékelni, megosztani, hozzászólni. A kommenteket, bejegyzéseket moderáljuk, és amennyiben az megítélésünk szerint jogszabályba ütköző vagy társaságunk, esetleg más jogait és érdekeit sérti, azt jogosultak vagyunk eltávolítani.

Tekintettel arra, hogy közösségi média felületeinken való csatlakozás teljesen önkéntes, az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk 1. bekezdése a) pontja).

A közösségi oldal vagy társaságunk profiljának megszüntetésével a közösségi oldalon történő adatkezelés is megszűnik. Emellett megszűnik az adatkezelés abban az esetben is, amennyiben követőin „kikövetik” a közösségi média felületünket.

A weboldalunkon a Facebookra és a LinkedIn-re irányító egyszerű linkeket helyeztünk el. Ilyen esetben kizárólag akkor kerül sor adatok továbbítására az említett közösségi média-üzemeltetőkhöz, amikor Ön az adott ikonra (pl. a Facebook esetében az „f” ikonra) kattint. Amikor Ön rákattint az adott ikonra, megnyílik a linkhez tartozó közösségi platformon elérhető céges felületünk, ahol Ön bejegyzéseinket olvashatja, kommenteket írhat, üzenetet küldhet számunkra.

3.6. Cookie kezelés

Mi az a cookie, és mi a célja?

Az EverIT Kft. weboldalán cookie-kat (sütiket) használ. https://everit.biz/cookie-policy/

A cookie egy olyan fájl (kis adatcsomag, betűkből és számokból álló kicsi állomány), amely az oldal megtekintésekor rátelepül az Ön által használt számítástechnikai eszközre (számítógép, okostelefon, tablet, stb.). Ez teszi lehetővé, hogy a weboldal felismerje a felhasználó böngészőjét abból a célból például, hogy megállapítsa, a felhasználó már járt a weboldalon korábban.

A cookie maga nem tartalmaz vagy gyűjt információt, csupán arra használják, hogy segítsen a felhasználók azonosításában. Ennek segítségével számukra kényelmesebb, felhasználóbarátabb szolgáltatást tudnak nyújtani.

A cookiek elsődleges célja, hogy lehetővé tegyék a weboldal megfelelő működését, amelyhez szükséges különösen a weboldalra látogatási adatok nyomon követése, és a weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése.

A működéshez szükséges cookie-k különösen:

 • a felhasználók által rögzített adatokat tároló sütik („user-input cookies”)
 • hitelesítési munkamenet sütik („authentication cookies”)
 • felhasználó központú biztonsági sütik („user centric security cookies”)
 • multimedia-lejátszó munkamenet sütik („multimedia player session cookie”)
 • terheléskiegyenlítő munkamenet sütik („load balancing session cookies”)
 • a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet sütik („user interface customization cookies”)

Ezen kívül egyes cookie-k lehetővé teszik, hogy felhasználási tendenciákat elemezzünk, illetve a weboldal funkcióit javítsuk, fejlesszük, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzünk a weboldal teljes használatról.

A cookiek adatait felhasználhatjuk arra, hogy a weboldal használatával kapcsolatban statisztikákat állítsunk fel, illetve elemezzünk, valamint, hogy az azonosításra nem alkalmas statisztikai adatokat (pl.: látogatók száma, legnézettebb témakörök, illetve tartalmak) harmadik személy részére továbbítsuk, illetve összesítve, anonim módon nyilvánosságra hozzuk.

A cookiek által gyűjtött adatok tehát alapvetően nem használhatók fel a felhasználó azonosítására és ezen adatokat csak abban az esetben kapcsoljuk össze egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal, ha a felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy vele kapcsolatban azonosításra alkalmas cookie-kat alkalmazzunk.

A cookie-k a böngésző memóriájában találhatóak és tipikusan az alábbiakat tartalmazzák:

 • A küldő szerver neve
 • A cookie élettartama
 • Az érték – általában egy véletlenszerűen generált egyedi szám

A cookie-t küldő weboldal kiszolgálója ezt a számot használja a felhasználó azonosítására, amikor az visszatér vagy oldalról oldalra lépdel. Ezt az értéket csak a küldő szervere tudja olvasni, valamint használni. A cookiek központi szerepet játszanak az internet testreszabhatóságában és a viselkedésalapú reklámozás is általában cookie alapon működik.

Hogy törölheti, tilthatja le a cookie-kat?

A cookie-kat Ön képes törölni is saját eszközéről, illetve beállíthatja böngészőjében a cookie-k letiltását. Lehetőség van az összes cookie tiltására is, de ez jelentősen rontja a web böngészési élményt, ha olyan szolgáltatásokat használ, melyek a cookie-t használják.

A cookie-k beállítását a különböző böngészők esetén itt találja:

Böngésző Cookie beállítása (link)
Google - Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
Safari https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US
Microsoft Edge https://support.microsoft.com/en-us/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Amennyiben kíváncsi, hogy Társaságunk milyen cookie-kat alkalmaz, úgy kattintson ide, a Cookie- Policy honlapunkon elérhető https://everit.biz/hu/https://everit.biz/cookie-policy/

A Weboldallal összefüggésben igénybe vesszük továbbá a Google Analytics rendszer szolgáltatásait. A Google Analytics által kezelt cookie-k a weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok mérését segítik. A cookie-k által gyűjtött információk a Google által üzemeltetett külső szerverekre kerülnek továbbításra és tárolásra. A Google ezeket az információkat a mi érdekünkben elsősorban arra használja, hogy nyomon kövesse a weboldal látogatottságát és a weboldalon végzett tevékenységekről elemzéseket készítsen. A Google ezeket az információkat jogosult harmadik személyek részére továbbítani, amennyiben ezt jogszabály kötelezővé teszi. A Google jogosult továbbá ezeket az adatokat az általa az adatok feldolgozásához igénybe vett harmadik személyek részére is továbbítani. Az adatok Google Analytics általi kezeléséről a Google Analytics tud részletes felvilágosítást adni. (http://www.google.com/analytics).

A Google cookie-használata letiltható a Hirdetésbeállítások (bővebb információ: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/A felhasználók a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják. (http://www.networkadvertising.org/choices/).

A fent említett külső szolgáltatók adatkezelésére az ezen szolgáltatók által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében társaságunk semmilyen felelősséget nem vállal.

4. Kik ismerhetik meg a személyes adataidat?

A személyes adatokat bizalmasan kezeljük és harmadik személynek – a lentiek kivételével – nem adjuk ki.

Az általunk kezelt személyes adatokat azon munkatársaink jogosultak megismerni, akiknek az a munkaköri feladatai teljesítése érdekében szükséges, valamint a személyes adatokat megismerhetik az általuk ellátott feladattal összefüggésben adatfeldolgozóink és azok munkatársai. E személyek az általuk megismert személyes adatokat szintén bizalmasan kötelesek kezelni.

Igénybe vett adatfeldolgozóink és azok feladatai:

Az adatfeldolgozók Az adatfeldolgozó által az adatkezeléshez kapcsolódóan végzett tevékenységek
Rackforest Zrt.
székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11.5.em
Email: info@rackforest.hu
Tel.: +36 1 211 0044
Tevékenység: pénzügyi, könyvelési feladatok
A Rackforest Zrt. Adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el:
https://rackforest.com/kapcsolat/adatvedelmi-iranyelvek/
Service 2009 Kft.
székhely: 2151 Fót, Móricz Zsigmond út 28. B.ép.fsz. 3.
Email: istvan.erdosi@service2009.hu
Tel.: 06-20-285-73-82
Tevékenység: pénzügyi, könyvelési feladatok
The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp
székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta GA 30308 USA
Email: privacy@mailchimp.com
Tel.: +1 678 999 0141
A szolgáltatásaink működésével kapcsolatos rendszerüzeneteink, eDM-jeink, hírleveleink küldéséhez a The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp által üzemeltetett MailChimp online hírlevél küldő szolgáltatást használjuk.
Tájékoztatjuk, hogy a MailChimp egyes szerverei az Európai Unió területén kívül találhatók, az Ön e-mail címének az európaival azonos szintű védelme mégis biztosított, hiszen az Egyesült Államok-beli MailChimp alávetette magát az Európai Unió Bírósága által a GDPR 40. cikkének rendelkezései szerint jóváhagyott Standard Contractual Clauses (Szerződéses Klauzulák Szabványa, a továbbiakban: „SCC”) elnevezésű magatartási kódexnek, mely az Európai Unión kívüli harmadik országba történő adattovábbítás esetén biztosítja, hogy az az EU-n kívüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó, aki az SCC rendelkezései szerint jár el, az a személyes adatoknak az európaival megegyező szintű, a GDPR rendelkezéseinek megfelelő védelmet biztosít.
Az SCC-ről további információ itt érhető el https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/dataprotection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_hu
A MailChimp SCC-vel összhangban történő adatkezeléséről itt tájékozódhat: https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/
Atlassian B.V. c/o Atlassian, Inc.
cím: 350 Bush Street San Francisco, CA 94104 USA
Email: eudatarep@atlassian.com
Ügyfélszolgálati megkeresések teljesítése JIRA cloud alkalmazás használata esetén az adatfeldolgozó partnerünk az Atlassian B.V. c/o Atlassian, Inc.:
Az Atlassian adatvédelmi tájékoztatója itt olvasható: https://www.atlassian.com/legal/privacy-policy
Az Atlassian a fentebb részletezett adatokat a feladata teljesítésén kívüli célra nem használhatja fel, illetve önálló döntést a személyes adatokkal kapcsolatban nem hozhat. Az Atlassian is alávetette magát az SCC rendelkezései alkalmazásának.
Az Atlassian SCC-vel összhangban történő adatkezelési függelék a következő linken tölthető le: https://www.atlassian.com/legal/data-processing-addendum
monday.com
Cím: : 6 Yitzhak Sadeh St Tel Aviv 6777506, Israel
Email:support@monday.com
A weboldalon található kapcsolatfelvételi űrlapok a Monday.com felhőalapú szolgáltatásában működnek.
A Monday.com adatkezelési tájékoztatója itt olvasható: https://monday.com/l/privacy/privacy-policy/

Valamennyi szerződéses partnerünk esetén a kapcsolattartói adatok a HubSpot CRM, Jira Project Management és a Google Workspace dokumentummenedzsment rendszerben kerülnek tárolásra.

A személyes adatokat bíróság, ügyészség, egyéb hatóság részére jogszabályban foglalt kötelezettségeink teljesítése keretében adjuk ki az ott előírt terjedelemben és módon.

Önnel szemben fennálló valamely jogi igényünk érvényesítése esetén a megadott személyes adatait az igény érvényesítéshez szükséges mértékben megismerhetik továbbá a mindenkori jogi együttműködő partnereink, valamint követeléskezelő partnereink.

5. Adatbiztonság

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a szükséges adatbiztonsági intézkedéseket megtesszük. Ennek keretében elfogadjuk és kialakítjuk, rendszeresen felülvizsgáljuk mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy az általunk kezelt személyes adatok biztonsága biztosított legyen, és megteszünk minden tőlünk telhetőt, hogy megakadályozzuk az adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását vagy megváltoztatását, gondoskodunk arról, hogy a kezelt személyes adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, azokat ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint ne módosíthassa, törölhesse. Felhívjuk mindazok figyelmét, akiknek a személyes adatokat továbbítjuk, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

A fentiek keretében az információtechnológiai megoldásokat úgy alakítjuk ki, illetve választjuk meg, hogy biztosítsuk az adatokhoz való hozzáféréssel rendelkezők kizárólagos hozzáférését, és azt, hogy az adatok megőrizzék a hitelességüket és változatlanságukat. Ennek keretében többek között jelszóvédelemmel ellátott hozzáférési rendszereket, tevékenység naplózást, rendszeres biztonsági mentést hajtunk végre, illetve alkalmazunk.

Mindenkor figyelemmel kísérjük a technika fejlődését, az elérhető műszaki, technológiai, szervezési megoldásokat és az adatkezeléseink által indokolt védelmi szintnek megfelelő megoldásokat alkalmazzuk.

A fentiek alapján a személyes adatokat az általunk bérelt felhőben, bérelt szervereken, valamint Társaságunk számítógépeinek merevlemezén tároljuk. Az egyes rendszerekhez való hozzáférés jogosultság kezeléssel szabályozott – a személyes adatokhoz azok férhetnek hozzá, akiknek munkavégzéséhez az adatok ismerete elengedhetetlenül szükséges.

Informatikai rendszereinket visszatérően és rendszeresen teszteljük az adat- és IT biztonság megteremtése és fenntartása érdekében.

Az irodai munkaállomásaink jelszóval védettek. Idegen adathordozó használata alapesetben nem engedélyezett.

Rendszereinken a kártékony szoftverek elleni védelem biztosított.

Az adatokról naponta biztonsági mentés készül. A biztonsági mentésekhez csak szűk jogosultsági kör férhet hozzá.

6. Adatvédelmi incidensek kezelése

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan eset, amely révén a személyes adatokhoz jogosulatlan személy férhet hozzá vagy az adatok megsemmisülnek, elvesznek, megváltoznak, így pl. megsemmisül az adatbázis vagy elveszik az adathordozó, amelyen adatok kerültek tárolásra.

Adatvédelmi incidens esetén annak hatásait és kockázatait értékeljük (milyen adatok érintettek, milyen mennyiségben, pótolhatók-e, stb.) és haladéktalanul megtesszük az elhárításhoz szükséges lépéseket.

Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és legkésőbb 72 órával azután, hogy tudomásunkra jut bejelentjük az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

7. Az ön jogai

Hozzájárulás visszavonása:Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, Ön jogosult a már megadott hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonni. A hozzájárulás visszavonását követően az érintett személyes adatait nem kezeljük tovább, azt töröljük. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Hozzájárulás joga: Az I. pontban megadott elérhetőségeinken bármikor tájékoztatást kérhet arról, kezeljük-e az Ön személyes adatait. Ha, igen további felvilágosítást kérhet az alábbiak tekintetében:

Az adatkezelés céljai, jogalapja, az Ön általunk kezelt személyes adatai, azok kategóriái, azon címzettek vagy címzettek kategóriái (ideértve az általunk igénybe vett adatfeldolgozókat), akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk (az adatok harmadik országba történő továbbítása esetén az adatok megfelelő védelmét biztosító garanciák), az adattovábbítás jogalapja, az adatok tárolásának időtartama, az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, a NAIH-hoz címzett panasz benyújtásának joga, az adatok forrása, az esetleges adatvédelmi incidens körülményei, hatásai és az elhárítására megtett intézkedések.

A tájékoztatással együtt az Ön rendelkezésére bocsátjuk a személyes adatai általunk kezelt másolatát is.

Társaságunk az Ön kérelmét a 8. pontban meghatározott időtartamon belül a kérelemben megadott elérhetőségre megküldött válaszlevélben teljesíti. Ha, a kérelmet elektronikus úton küldte, akkor a válaszlevelünket is elektronikus úton küldjük.

Amennyiben a kezelt személyes adatokról másolatot kér az első másolat díjmentes, minden további másolatért jogosultak vagyunk az adminisztratív költségeinken alapuló, ésszerű díjat felszámítani. Ennek összegét előzetesen közöljük Önnel.

Helyesbítéshez, kiegészítéshez való jog: Ha, észleli, hogy valamely személyes adatát hibásan, tévesen vagy hiányosan tartjuk nyilván, kérjük, a helyes vagy kiegészítő adatokat mielőbb közölje velünk annak érdekében, hogy a helyesbítést, kiegészítést elvégezhessük.

Törléshez való jog (,,az elfeledtetéshez való jog”): Ön jogosult arra, hogy kérje személyes adatainak törlését. Tájékoztatjuk, az adattörlést megtagadhatjuk különösen akkor, ha az adatokra jogszabályi kötelezettség teljesítése vagy igényérvényesítés érdekében szükségünk van vagy lehet.

Jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az adatkezelés elleni tiltakozás az adatok törlését vonja magával, feltéve, hogy nincs fontosabb ok, amely okán a törlés nem teljesíthető.

Törlésnek továbbá akkor van helye, ha

 1. az adatokra az adatkezelés eredeti céljából már nincs szükség;
 2. az adatok kezelése jogellenes;
 3. a törlésre európai uniós vagy hazai jogszabály kötelez minket.

Adatkezelés korlátozásához való jog: Az adatkezelés folyamata során Ön kérheti az adatkezelés korlátozását, ha (i) vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát; (ii) az adatkezelés jogellenes, de Ön az adatok törlését ellenzi, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; (iii) már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, (iv) Ön tiltakozott a mi jogos érdekünkön alapuló adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a jogos indokok elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Korlátozás esetén az adatot csak tároljuk, azon egyéb műveletet nem végezünk, kivéve, ha a további műveletekhez Ön hozzájárul vagy azokra saját vagy harmadik személy jogainak védelme érdekében vagy közérdekből van szükség.

Az adatkezelés korlátozása esetén annak feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatjuk.

Tiltakozáshoz való jog: Azon adatkezelést érintően, amely alapja a mi vagy harmadik személy jogos érdeke, Ön tiltakozhat az általunk folytatott adatkezelés ellen, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés Önre nézve sérelmes.

Tiltakozás esetén a személyes adatokat töröljük, kivéve, amennyiben azok megőrzése fontosabb okból szükséges. Ilyen fontosabb ok lehet az, ha Önnel szemben igényt kívánunk érvényesíteni.

Adathordózhatósághoz való jog: Az Önnel kötött szerződéseinkhez kapcsolódó adatkezelést érintően Ön igényelheti, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait közismert és könnyen felhasználható elektronikus formátumban adjuk át az Ön vagy az Ön által kijelölt másik személy részére.

8. Kérelmek előterjesztése, megválaszolása

Kérjük, hogy a fenti jogai érvényesítése esetén megkeresését lehetőség szerint írásban küldje meg részünkre a jelen tájékoztató I. pontjában szereplő e-mail címünkre vagy postai címünkre. A levélben kérjük, hogy a személyazonosításhoz szükséges adatait és levelezési címét is szíveskedjen megadni. Amennyiben az Ön személyazonosságával kapcsolatban kétségünk merül fel vagy a megadott adatok az azonosításhoz nem elégségesek, jogosultak vagyunk Öntől további azonosító adatokat kérni.

A kérelmét 1 hónapon belül teljesítjük. Szükség esetén jogosultak vagyunk ezt a határidőt további 2 hónappal meghosszabbítani, amelyről indokolással ellátott tájékoztatást küldünk Önnek.

A megalapozott kérelmeket díjmentesen teljesítjük. Ugyanakkor, ha a kérelem nyilvánvalóan megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellegére tekintettel – túlzó, jogosultak vagyunk ésszerű összegű díjat felszámítani vagy akár a kérelem alapján történő intézkedést megtagadni.

Az adatok helyesbítéséről, törléséről, korlátozásáról tájékoztatjuk mindazokat, akikkel az érintett adatokat közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalan nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérésére tájékoztatjuk Önt arról, hogy kik, melyek azok a címzettek, akiket az előzőek szerint tájékoztatunk, tájékoztattunk.

9. Kártérítés, sérelemdíj

Amennyiben személyes adatai jogszerűtlen kezelésével vagy az adatok nem biztonságos kezelésével Önnek vagy másnak kárt okoznánk, akkor azt Ön, illetve a kárt szenvedő személy jogosult velünk szemben érvényesíteni.

Amennyiben pedig e körben az Ön személyiségi jogát sértenénk, Ön jogosult sérelemdíjat érvényesíteni.

Tájékoztatjuk, hogy kártérítés, sérelemdíj fizetési kötelezettség nem terhel bennünket, amennyiben a kárt bizonyíthatóan az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan külső ok idézte elő, illetve, amennyiben a kár az Ön szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származik.

10. Igényérvényesítés módja

10.1 Adatkezelő megkeresése

Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelése során nem járunk el jogszerűen, kérjük, hogy észrevételét, illetve igényét először velünk, mint adatkezelővel az 1. pontban feltüntetett elérhetőségeink valamelyikén közölje annak érdekében, hogy az észrevételét minél gyorsabban és hatékonyabban feldolgozhassuk, kezelhessük.

10.2 Az adatvédelmi hatósághoz fordulás, panasz bejelentése

Jogellenes adatkezelés esetén Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság hoz (NAIH) is fordulni, és annak eljárását kezdeményezni.

A NAIH elérhetőségei:

honlap: http://www.naih.hu/

cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

10.3 Bírósághoz fordulás

Tájékoztatjuk, hogy igényét bíróság előtt is jogosult érvényesíteni. A perre a törvényszékek rendelkeznek hatáskörrel. A pert a mi székhelyünk szerinti törvényszék előtt megindíthatja.