Az EverIT Kft. „Nyerj egy lámát” nyereményjátékára vonatkozó Részvételi- és Játékszabályzat

A játékban való részvétellel elfogadod jelen Játékszabályzatot.

JÁTÉKSZABÁLY

Az EverIT Kft. által indított nyereményjáték („Játék”) az EverIT Kft. Digital-Media Hungary 2022. rendezvényen kiállított standján, a standon elhelyezett QR kódon keresztül érhető el.

A Játék alapja, hogy a játékosok egy sorsolásra beregisztrálnak az adott QR kódon keresztül elérhető űrlapon. A kisorsolt nyertesek nevében az EverIT Kft. 1-1 láma részére 1 évre szóló örökbefogadói támogatást nyújt három magyarországi állatkertnek úgy, hogy az örökbefogadó személyek a nyereményjátékon kisorsolt nyertesek. A Játékosok az űrlap kitöltésekor jelezhetik, hogy a felajánlott állatkertek közül melyikben szeretnék örökbe fogadni a lámát.

A nyertesek a sikeres kapcsolatfelvételt követően megkapják:

 • Az örökbefogadást igazoló oklevelet

 • Egy plüss lámát

 • 2 db, 1 évig érvényes belépőjegyet az adott állatkertbe, hogy meglátogathassák az állatot.

A sorsolás megtörténtét EverIT Kft. Linkedin oldalán teszi közzé, mely után a nyerteseket a megadott elérhetőségeiken keresztül értesítik.

A játék időtartama a 2022-es Digital-Media Hungary rendezvény (2022. május 10-11., Siófok), a sorsolásra a rendezvényt követő munkanapon kerül sor.

 1. A JÁTÉKBAN/TOMBOLÁBAN VALÓ RÉSZVÉTEL

1.1 A Tombola meghirdetője és szervezője: EverIT Kft.
Az EverIT Kft. elérhetősége: monday@everit.biz

1.2 A Játékban/tombolában való részvételnek vásárlás, valamint a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben meghatározott egyéb feltétel nem képezi az előfeltételét.
A Játékban való részvételre és nyereményre csak az a személy jogosult, aki az EverIT Kft. által a Digital-Media Hungary 2022 rendezvényen ismertetett feltételeket teljesíti és elolvasta és tudomásul vette ezen Játékszabályt – annak minden feltételét elfogadja.

1.3 A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy, amennyiben megfelel a Játékszabályban foglalt feltételeknek, kivéve az EverIT Kft. alkalmazottai és ezek közeli hozzátartozói, valamint az Játék szervezésében közreműködő ügynökségek és alvállalkozók munkatársai és ezen személyek közeli hozzátartozói (Ptk. 685 § b) pont)(„Játékos”).

1.4 A Játékban való részvétel önkéntes. A Játékban való részvétel feltételei,
– a Játékos az 1.3 pont feltételeinek megfelelő természetes személy;
– a Játékos rendelkezik e-mail címmel
– egy Játékos egy e-mail címmel csak egyszer regisztrálhat.

2. ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK

2.1 A játékos a játékban való részvétellel elfogadja az alábbiakban részletezett adatvédelmi rendelkezéseket.

Néhány alapvető fogalom az adatkezelés megértéséhez;

Személyes adat; azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelés; a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő; az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozó; az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Harmadik fél; az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Érintett; az adatkezelés alanya.

Az érintett hozzájárulása; az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

2.2 Az EverIT Kft. a regisztráció során gyűjtött adatokat tárolja, harmadik fél számára semmilyen adatot NEM ad ki!
Regisztrációhoz kért adatok;

 • A cég, amelyet képviselsz

 • Keresztnév

 • Vezetéknév

 • Beosztás

 • Telefonszám

 • Email cím

 • A részleg, amiben dolgozol

 • A csapatod mérete

 • Melyik állatkert található közelebb hozzád

 • Láttad élőben az előadásunkat?

A regisztráció során megadott adatokra vonatkozóan, ki az adatkezelő? – az EverIT Kft.

Mi az adatkezelés célja? – Társaságunk célja, hogy időről időre értesítse partnereit a Társaságunk tevékenységéről, üzleti ajánlataikról, a Társaságra vonatkozó hírekről. A híreink, ajánlataink iránt érdeklődőknek lehetőségük van ezért az ilyen típusú üzenetek fogadására regisztrálni. Az ehhez szükséges személyes adatok kezelésének a célja a hírlevelek, ajánlatok közlésének biztosítása.

Milyen jogalapon és mennyi ideig kezeljük e személyes adatokat? – Az érintett önkéntes, jelen tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk. (1) bek. a) pont).

Mennyi ideig kezeljük a regisztráció során megadott adatokat?

Az önkéntesen megadott személyes adatait bármikor töröljük adatbázisunkból, ha

 • Ön ezt kéri vagy

 • az adatkezelési hozzájárulását visszavonja, amit a következő elérhetőségeken tehet meg (a monday@everit.biz címre küldött e-mailes nyilatkozat útján / postai úton az EverIT Kft. részére a 1137 Budapest, Katona József utca 17. III.em. 2.,  címre küldött levélben)

 • Amennyiben nem érkezik törlési kérelem, társaságunk 1 évig kezeli a megadott adatokat, azután törli.

2.3 Nyertesek adatait az EverIT Kft. nem teszi közzé közösségi média felületein. A lámák örökbefogadásáról szóló oklevél kiállításához az EverIT Kft. a nyertesek által megadott neveket továbbítja az Állatkerteknek. (Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft., Pécsi Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft., Szegedi Vadaspark)

3. NYERTES ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTVÉTELE:

3.1 A beérkezett regisztrációkból az EverIT Kft. kisorsolja a nyerteseket. Őket az EverIT Kft. az űrlapon megadott email címen vagy telefonszámon keresztül tájékoztatja. A nyeremények átvétele: a sikeres kapcsolatfelvétel alatt egyeztetett címre az EverIT Kft. költségén kerül postázásra.

3.2 Amennyiben a nyertes a számára kiküldött email értesítésre három munkanapon belül nem reagál, úgy a EverIT Kft. megismétli a sorsolást és értesíti a régi nyertest, hogy nyertes státusza törlésre került.
Egyéb rendelkezések:
– 14 éven aluliak nem játszhatnak,
– csak Magyarországi játékosok játszhatnak,

3.3 A nyeremény más termékre nem cserélhető, illetve készpénzre nem váltható át.

Budapest, 2022. május 3.

EverIT Kft.

Szervező

Logos of the customers of Everit
Icon of an email
Icon of a telephone

info@everit.biz

+36 20 248 7670

Logos of the customers of Everit
Follow us

Copyright © 2021 Everit Kft. – All rights reserved.

Megosztás:

Like this:

Like Loading...
%d bloggers like this: