Privacy Policy 

Last Updated: 2023.02.15.

Magyar szöveg | Angol szöveg

Adatkezelési Tájékoztató

Hatályos 2023. január 01-től.

Társaságunk, az EverIT Kft. számára kiemelt jelentőséggel bír a személyes adatok kezelésének jogszerűsége, a személyes adatok védelmének biztosítása. Jelen tájékoztató célja, hogy a vonatkozó adatvédelmi előírásoknak megfelelően, így különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 rendeletében (a továbbiakban GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően tájékoztatást nyújtsunk az általunk végzett adatkezelésekről.

Kérjük, hogy amennyiben a jelen tájékoztatóban foglaltakkal vagy a már megadott személyes adatai kezelésével kapcsolatban további kérdése lenne, forduljon hozzánk mindenkor bizalommal az alábbi elérhetőségeink valamelyikén.

Hungarian text | English text

Privacy Policy

Effective from 1. January 2023.

For our company, the EverIT Kft., the lawfulness of the processing of personal data and the protection of personal data are of primary importance. The purpose of this notice is to provide information on our data processing activity in accordance with relevant law in force such as the provisions of Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council (EU) on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) and Act CXII of 2011 on the Right to Informational Self-Determination and Freedom of Information (hereinafter referred to as Infotv.).

If you have any further questions about this notice or the processing of your personal data already provided, please contact us at any time at one of the following contact details.

1. Az Adatkezelő

A jelen tájékoztatóban ismertetett adatkezeléseket érintően adatkezelő:

Az EverIT Kft. (székhely: 1137 Budapest, Katona József utca 17. III.em. 2., cégjegyzékszám: 01-09-901986, nyilvántartást vezető cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószám: 14396434-2-41)

(a továbbiakban: „mi”, illetve „társaságunk”)

 

Elérhetőségeink az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben:

postai levelezési cím: 1137 Budapest, Katona József utca 17. III.em. 2.

e-mail postafiók: info@everit.biz

telefon: +36 20 568 6583

weboldal: https://everit.biz/hu/

1. Data Controller

The controller of the processing described in this Privacy Notice is:

EverIT Kft. (seat: 1137 Budapest, Katona József utca 17. III.em. 2., company registry number: 01-09-901986, Court of Registry: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tax number: 14396434-2-41)

(hereinafter referred to: „we”, or „our company”)

 

Our contact details for queries relating to data processing:

postal address: 1137 Budapest, Katona József utca 17. III.em. 2.

e-mail address: info@everit.biz

phone: +36 20 568 6583

web: https://everit.biz/hu/

2. Az adatvédelemmel kapcsolatban néhány alapvető fogalom a tájékoztató megértéséhez

Személyes adat; azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelés; a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő; az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha, az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozó; az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Harmadik fél; az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Érintett; az adatkezelés alanya.

Az érintett hozzájárulása; az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Adatvédelmi incidens; a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

2. Some basic definitions in connection with the data protection to help you understand this privacy notice

Personal data: means any information relating to an identified or identifiable natural person (‘data subject’); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person.

Processing: means any operation or set of operations which is performed on personal data or on sets of personal data, whether or not by automated means, such as collection, recording, organisation, structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure or destruction;

Controller: means the natural or legal person, public authority, agency or other body which, alone or jointly with others, determines the purposes and means of the processing of personal data; where the purposes and means of such processing are determined by Union or Member State law, the controller or the specific criteria for its nomination may be provided for by Union or Member State law

Processor: means a natural or legal person, public authority, agency or other body which processes personal data on behalf of the controller;

Third party: means a natural or legal person, public authority, agency or body other than the data subject, controller, processor and persons who, under the direct authority of the controller or processor, are authorised to process personal data

Data subject: the subject of processing

Consent of the data subject: means any freely given, specific, informed and unambiguous indication of the data subject’s wishes by which he or she, by a statement or by a clear affirmative action, signifies agreement to the processing of personal data relating to him or her

Personal data breach: means a breach of security leading to the accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorised disclosure of, or access to, personal data transmitted, stored or otherwise processed

3. Adatkezeléseink

3.1 Szerződéskötés és teljesítés

Jelen pont az üzleti tevékenységünk keretében megkötött szerződésekre vonatkozik, azaz azon szerződésekre, amelyeket megrendelőinkkel vagy alvállalkozóinkkal, együttműködő partnereinkkel, beszállítóinkkal kötünk. A munkaszerződésekre és munkavégzésre irányuló egyéb foglalkoztatotti jogviszonyra jelen pont nem terjed ki.

A jelen pont hatálya alá tartozó szerződéseket érintően személyes adatkezelésre egyrészt akkor kerülhet sor, amennyiben a szerződő partnerünk egyéni vállalkozó, amely szükségképpen együtt jár személyes adatok kezelésével. Ez esetben a szerződést érintő, ahhoz kapcsolódó vagy annak kapcsán partnerünket érintően tudomásunkra jutó valamennyi adat partnerünk személyes adatának minősül.

Amennyiben a szerződő partnerünk cég (jogi személy), személyes adatkezelésre alapvetően a partner képviseletében eljáró, illetve a partner által megjelölt kapcsolattartó személy vonatkozásában kerül sor.

Mi az adatkezelés célja?

Amennyiben szerződő partnerünk egyéni vállalkozó, személyes adatai kezelésének célja a szerződés létrehozatala, nyilvántartása és teljesítése. A szerződés teljesítése keretében az adatkezelés céljai kiterjednek továbbá az esetleges szavatossági és jótállási igények, egyéb jogviták rendezésére is.

Ha a szerződést érintően számlakiállítási kötelezettség áll fenn, és szerződő partnerünk egyéni vállalkozó, abban az esetben személyes adatnak minősülnek a szerződés alapján kiállított számlához kapcsolódó adatok is, amelyek kezelésének célja a jogszabályban meghatározott számviteli kötelezettségeink teljesítése (számla kiállítás, számla megőrzés).

Amennyiben szerződő partnerünk cég, egyéb szervezet, a képviseletében eljáró személy, kapcsolattartó személy személyes adatai kezelésének célja a szerződés zökkenőmentes létrehozatala, teljesítése, megszüntetése.

Mely személyes adatokat kezeljük a fenti célokból?

Egyéni vállalkozó esetén:

 • egyéni vállalkozó neve
 • egyéni vállalkozói nyilvántartásba vételi szám
 • adószám
 • székhely
 • írásbeli szerződés esetén aláírás
 • elérhetőség (telefonszám, e-mail cím)
 • számla adatok (számla sorszáma, kelte, a teljesítés időpontja, fizetési határidő, nettó-bruttó-áfa összege, bank neve, bankszámlaszám, adószám, kedvezmények mértéke és jogcíme stb.)
 • megrendelés/szerződés részletei: termékek, szolgáltatás megnevezése és azonosító adatai, mennyisége, ára, megrendelés időpontja, státusza
 • fizetési adatok (bankszámlaszám, fizetés napja, összege, módja, esetleges tartozások nyilvántartása)
 • bejelentett szavatossági és jótállási igények, az igényről felvett jegyzőkönyv tartalma, az igény teljesítésének módja, időpontja
 • teljesítésigazolás

Kapcsolattartók esetén:

 • név, e-mail cím, telefonszám, cégnév, munkakör

Teljesítésigazolások

 • teljesítés helye, ideje, mennyisége
 • amennyiben az elszámolás szempontjából releváns a tevékenységet végző személy neve
 • igazolást kiállító személyek neve, aláírása

Milyen jogalapon és mennyi ideig kezeljük e személyes adatokat?

Egyéni vállalkozóval történő szerződéskötés esetén a szerződés megkötése és teljesítése érdekében van szükségünk személyazonosító, kapcsolattartási adataikra. Ezen adatok kapcsán az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján a szerződés teljesítése.

A fentiek mellett egyéni vállalkozó szerződő fél esetén egyes személyes adatok kezelésére a következő jogszabályokban foglalt kötelezettség alapján kerül sor (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja):

 • Számla kiállítási vagy megőrzési kötelezettség esetén a számlázási adatokat (számlázási név és cím, számlaadatok) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) alapján kell kezelnünk és a 169. §-a alapján a szerződéshez kapcsolódóan kiállított bizonylatokat az abban foglalt adatokkal együtt 8 évig kötelesek vagyunk megőrizni;
 • Amennyiben megbízónk, megrendelőnk áfa alany, a számlán az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 169. § d) pontjának dc) alpontja alapján kötelesek vagyunk feltüntetni a vásárló, szolgáltatást igénybe vevő adószámát. Az adószám megőrzési ideje a számla megőrzési idejéhez igazodik.

A kapcsolattartói adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján a szerződés zökkenőmentes teljesítéséhez fűződő jogos érdekünkből, a szerződés teljesítése és az azzal kapcsolatos igények elévülési ideje alatt kezeljük.

Tekintettel arra, hogy a szerződések és a hozzá kapcsolódó számviteli dokumentumok, valamint a szükséges kapcsolattartási adatok a szerződés fennállása és zökkenőmentes teljesítése során egy logikai egységet képeznek, ezért a megőrzésük tekintetébe is osztják egymás jogi sorsát. A megőrzési időtartam 8 év, amelyet annak az évnek az utolsó napjától számolunk, amelyben az adott szerződés megszűnt.

3. Our data processing activities

3.1. Conclusion and performance of contracts

This section applies to contracts concluded in the course of our business, i.e. contracts that we enter into with our customers or subcontractors, collaborators, suppliers. Employment contracts and other employment relationships are not covered by this clause.

In relation to the contracts covered by this point, personal data processing may take place where our contracting partner is a sole trader, which necessarily involves the processing of personal data. In such a case, all data relating to, connected with or in connection with the contract which comes to our knowledge concerning our partner shall be considered as personal data of our partner.

If our contracting partner is a company (legal person), personal data are processed essentially in relation to the contact person acting on behalf of the partner or designated by the partner.

What is the purpose of the data process?

If our contracting partner is a sole trader, the purpose of processing their personal data is the establishment, registration and performance of the contract. The purposes of processing in the context of the performance of the contract also include the settlement of any warranty and guarantee claims and other disputes.

If the contract is subject to an obligation to issue an invoice and our contracting partner is a sole trader, the data relating to the invoice issued on the basis of the contract are also personal data, and the purpose of the processing of which is to fulfil our accounting obligations as defined by law (issuing invoices, keeping invoices).

If our contracting partner is a company or other organisation, the purpose of the processing of personal data of the person acting on its behalf or of the contact person is the smooth establishment, performance or termination of the contract.

Which personal data do we process for the above purposes?

In case of sole trader:

 • name of the sole trader
 • sole trader registration number
 • tax number
 • seat
 • signature in case of written contract
 • contact details (phone number, e-mail address)
 • Invoice details (invoice number, date, date of performance, payment deadline, gross and net amount, VAT amount, bank name, bank account number, tax number, discounts and entitlements, etc.)
 • order details: name and identification of products or services, quantity, price, date and status of order
 • payment details (bank account number, date, amount, method of payment, record of any debts)
 • reported warranty and guarantee claims, the content of the report on the claim, the method and date of fulfilment of the claim
 • confirmation of performance, details of time records

In case of contact person:

 • name, e-mail address, phone numer, company name, job

Confirmation of performance

 • place, date and quantity of performance
 • the name of the person who carried out the activity, if relevant to the settlement
 • name and signature of the person issuing the record

On what legal basis and for how long do we process this personal data?

In the case of a contract with a sole trader, we need their personal identification and contact details in order to conclude and perform the contract. The legal basis for processing these data is the performance of the contract pursuant to Article 6(1)(b) of the GDPR.

In addition, in the case of a sole trader contractor, certain personal data are processed on the basis of the following legal obligation (Article 6(1)(c) GDPR):

 • In the case of an obligation to issue or retain an invoice, we must process invoicing data (invoicing name and address, invoice details) in accordance with Act C of 2000 on Accounting (Act on Accounting) and we are obliged to retain the documents issued in connection with the contract, together with the data contained therein, for 8 years in accordance with Section 169 of the Act on Accounting;
 • If our client or customer is subject to VAT, we are obliged to indicate the tax number of the purchaser or service user on the invoice in accordance with Section 169 (d) (dc) of Act CXXVII of 2007 on Value Added Tax (hereinafter: VAT Act). The retention period of the tax number is aligned with the retention period of the invoice

We process the contact details in our legitimate interest for the smooth performance of the contract pursuant to Article 6(1)(f) GDPR, during the limitation period for the performance of the contract and the related claims.

Given that the contracts and the related accounting documents and the necessary contact details form a logical unit for the existence and smooth performance of the contract, they share the legal rules in terms of their preservation. The retention period is 8 years, counted from the last day of the year in which the contract in question expired.

Category of cookies Why we use these cookies
Necessary Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Functional Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.
Performance Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
Analytics Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
Advertisement Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads.
Others Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.